دیکشنری برنامه نویسی

آموزش تخصصی هوش مصنوعی و برنامه نویسی

لوگو فرااپلای

دیکشنری برنامه نویسی

برنامه نویسی یکی از پردرآمد ترین شغل های دنیاست. هر کسی که قصد یادگیری این حرفه درآمد زا را داشته باشد ملزوم یادگیری اصطلاحاتیست که در یادگیری او تاثیر بسزایی خواهند داشت. در اینجا یک دیکشنری برنامه نویسی شامل لغات پرکاربرد به همراه معنای آنها برای شما عزیزان و علاقمندان به برنامه نویسی آورده شده است. 

Abstract چکیده
Algorithm الگوریتم
Allocation تخصیص
Anonymus ناشناس
Arguments پارامتر های ورودی (آرگومان)
Array آرایه
Artificial Intelligence هوش مصنوعی
Assembly زبان ماشین
Assign اختصاص دادن
Asychronous نا همگام
Binary دودویی
Bit بیت
Boot راه اندازی
Byte بایت
Call صدا زدن
Call By Refrence فراخوانی با مرجع
Call By Value فراخوانی با مقدار
Cashe حافظه کوتاه مدت
Cashe Miss پیدا نشدن در حافظه کش
Code کد
Command فرمان
Comment نظر
Compatibility سازگاری
Compile گردآوری
Compiler کامپایلر
computer Architecture معماری کامپیوتر
Computer Hardware سخت افزار رایانه
Computer Software نرم افزار کامپیوتر
Condition شرط
Conditional مشروط
Constant value مقدار ثابت
Containerisation مخزن سازی
Credential اعتبارنامه
Crash از کار افتادن
Data داده
Data Set مجموعه داده ها
Data Structure ساختار داده
Database پایگاه داده
Debugger اشکال زدا
Declaration اعلان
Definition تعریف
Deployment مستقر سازی
Deprecated منسوخ
Dump انتقال داده به محل دیگر
Dynamic Programmng برنامه نویسی پویا
Encryption رمزگذاری
Error خطا
Exception استثنا
Execute اجرا کردن
Expression اصطلاح
Failure شکست خورده
Fault عیب
Function عملکرد
Hard Code کد نویسی سخت
Heap هیپ
I/O ورودی / خروجی
IDE محیط توسعه یکپارچه
Inheritance وراثت
Interface واسط
Interpreter مفسر
Intialization مقدار دهی اولیه
Invalid نا معتبر
Invocation فراخوانی
Iteration تکرار
Keyword کلمه کلیدی
Link List لیست پیوندی
Logic منطق
Loop حلقه
Machine Learning یادگیری ماشین
Memory حافظه
Memory Complexity پیچیدگی حافظه
Micro Processor ریز پردازنده
Module ماژول
Multi Processing پردازش چندگانه
Nested تو در تو
Object شی
Open Source متن باز
Operating System سیستم عامل
Operation عملیات
Order of Complexity مرتبه پیچیدگی
Order Of Magnitude مرتبه بزرگی
Orientation گرایش
Overloading سربارگزاری
Overriding متد برجسته
Patch اصلاح
Pointer اشاره گر
Polymorphism چند ریختی
Power قدرت
Procedure روند
Processor پردازنده
Program برنامه
Programming Language زبان برنامه نویسی
Pseudo Code شبه کد
Quere صف
Query پرس و جو
Real Time بی درنگ
Request درخواست
Recursive بازگشتی
Refactor بازچینش
Reliability قابلیت اطمینان
Resource منبع
Retrieve بازیابی
Routine روال
RPC فراخوانی روند از راه دور
Runtime زمان اجرا
Settings تنظیمات
Stack پشته
Statement گذاره
Synchronous همگام
Time Comlexity پیچیدگی زمان
Tool ابزار
Trace دنبال کردن
Track مسیر
Underfined تعریف نشده
Variable متغیر
Virtualisation مجازی سازی
Warning هشدار

این اصطلاحات، پرکاربرد ترین اصطلاحات برنامه نویسی هستند که اگر میخواهید یک برنامه نویس حرفه ای شوید، باید با معانیشان آشنا شوید.